Hieronder wordt uitgelegd hoe BRTO Cryo B.V. omgaat met uw persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Reikwijdte Privacy Policy
Bij het gebruik van onze diensten en websites en bij aankoop van producten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken gegevens, afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest. Zo verwerken wij uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u online bij ons solliciteert.

Contactgegevens BRTO
Nederland: BRTO CRYO B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1054 AR) Amsterdam, aan de Bosboom Toussantstraat 22h. Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 73967742. Telefoon +31 20 244 25 75.

Respect voor privacy
BRTO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan BRTO verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de huidige privacywetgeving.

Gebruik van uw gegevens
Om uw gebruik van de website van BRTO te optimaliseren, kan BRTO, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van BRTO bewaren. Hierdoor kan BRTO haar website beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Met uw toestemming gebruikt BRTO uw gegevens om u te informeren over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website en merken van BRTO. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u dat BRTO laten weten door een e-mail te sturen naar koen@brto.nl. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met BRTO. De contactgegevens van BRTO kunt u bovenaan deze Privacy Policy vinden.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij op grond van een wettelijke plicht langer moeten bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Voor statistische doeleinden worden algemene bezoekersgegevens van de website en webshop van BRTO bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie, IP-adres, gegevens die de browser een bezoeker meestuurt en de gemiddelde tijd van een sessie worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt door BRTO slechts voor intern beleid gebruikt.

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U bent – behoudens eventuele wettelijke uitzonderingsgronden – gerechtigd BRTO schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door BRTO worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking. Uw verzoek tot het opvragen, het wijzigen of het verwijderen van uw gegevens dient door u te zijn ondertekend en dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van uw verzoek zal BRTO zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking – het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; – een wettelijke verplichting na te komen; – om redenen van algemeen belang, of – voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover – u de juistheid van de gegevens ontkent; – de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; – we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of – tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop BRTO met uw persoonsgegevens omgaat. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Het delen van uw gegevens met derden
BRTO zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. BRTO zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De door BRTO ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor BRTO te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. BRTO maakt gebruik van deze cookies om zo uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies stellen BRTO in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

U kunt uw browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website en webshop van BRTO toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Hoe u dit kunt doen, kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

Overzicht van gebruikte cookies
Hieronder wordt beschreven welke cookies BRTO zelf plaatst en van welke derde partijen cookies gebruikt worden gemaakt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en kunnen om deze reden hier geen verantwoording voor nemen.. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U kunt hier meer lezen over het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl). U kunt hier (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl) meer lezen over het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Hotjar
Met behulp van Hotjar kunnen we registreren hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld door uw klikgedrag bij te houden. Met deze informatie kunnen we de werking van onze website optimaliseren. Deze cookies komen van Hotjar en worden na 1 jaar verwijderd.

Wilt u dat uw klikgedrag niet wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor BRTO. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Functionele cookies

Kernfuncties
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op de website van BRTO gebruikgemaakt van cookies zodat u in uw account in kunt loggen (indien deze is aangemaakt). Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Sociale knoppen
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook of Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u bent ingelogd zodat u niet iedere keer op Facebook of Instagram hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Embedded content
Op sommige pagina’s op onze website kunt u YouTube/Vimeo video’s vinden die niet op onze website worden gehost. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze nieuwe producten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Links
De website van BRTO kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen geheel onafhankelijk van BRTO opereren, zonder dat BRTO ook maar enige zeggenschap over deze website(s) heeft. BRTO nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Evenmin is BRTO aansprakelijk voor enig ander gebruik van deze websites.

Wijzigingen Privacy Policy
BRTO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aan te passen.

Indien BRTO de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste Privacy Policy.

Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van de Privacy Policy aan.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van BRTO, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar koen@brto.nl. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met BRTO. De contactgegevens van BRTO kunt u bovenaan deze Privacy Policy vinden.